• Drugi Żywieniowy Konkurs dla Gimnazjalistów

    • NASI SPONSORZY

                                 

      

     Sklep spożywczo-przemysłowy GA-GA         Sklep Wielobranżowy Fąfara Urszula                Księgarnia " U Agaty"


      

     WYNIKI DRUGIEGO ŻYWIENIOWEGO KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW

     To już druga edycja Żywieniowego Konkursu dla Gimnazjalistów organizowanego w naszej szkole. Inspiracją do jego zorganizowania były wyniki badań przeprowadzone przez SPZOZ w gimnazjach naszej gminy, które naświetliły problemy młodzieży związane z niewłaściwym odżywianiem się. Tematyka konkursu „Tłuszcze a choroby cywilizacyjne” nawiązywała do problemów związanych głównie ze spożywaniem kwasów tłuszczowych nasyconych, a jego celem było przybliżenie wiedzy z zakresu żywienia człowieka, propagowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie chorobom związanym z niewłaściwym odżywianiem oraz kształtowanie umiejętności wykorzystania narzędzi multimedialnych. Do tegorocznych zmagań przystąpiło aż 20 zespołów z następujących szkół:

     • Gimnazjum w Baniosze
     • Gimnazjum im. Orła Białego w Brześcach
     • Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Chynowie
     • Gimnazjum w Górze Kalwarii
     • Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Warszawy w Piasecznie
     • Gimnazjum nr 4 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Piasecznie

          Spośród przesłanych zgłoszeń komisja wybrała 7 finalistów (zgodnie z zapisem w regulaminie).   

        Wielki finał odbył się 05 grudnia 2014 r. Uroczystego otwarcia dokonała p. Teresa Korczak – Dyrektor szkoły. Jako propagatorka zdrowego żywienia w środowisku lokalnym Pani Dyrektor powitała m.in. zaproszonych gości oraz sponsorów konkursu. W tym dniu zaszczycili nas swoją obecnością: p. Arkadiusz Strzyżewski - Starosta Powiatu Piaseczyńskiego, p. Dariusz Zieliński – Burmistrz M. i G. Góra Kalwaria,  p. Bogdan Wrochna – Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Górze Kalwarii, p. Marek Kowalczyk – Dyrektor SPZOZ w Górze Kalwarii oraz p. Michał Doroszkiewicz – przedstawiciel firmy Zeelandia. Pan dr M. Kowalczyk w kilku słowach nawiązał do słusznego z punktu widzenia lekarza celu konkursu, a także konieczności poszerzania wiedzy gimnazjalistów w tym zakresie.

          Mimo zdecydowanie trudniejszego niż w ubiegłym roku tematu poziom prezentacji oraz przygotowanie merytoryczne gimnazjalistów były bardzo wysokie. Każda prezentacja przygotowana została niezwykle profesjonalnie. Komisja konkursowa w składzie: p. Monika Ziółkowska - przewodnicząca, p. Marta Moczydłowska oraz p. Agnieszka Oleszczuk miała rzeczywiście trudne zadanie polegające na wytypowaniu najlepszej trójki.

          W czasie obrad komisji gimnazjaliści mogli zwiedzać naszą szkołę, zapoznać się z jej ofertą edukacyjną i obejrzeć sale lekcyjne. Atrakcji nie brakowało! Szkolne Koło Carvingu przygotowało pokaz umiejętności rzeźbienia w warzywach i owocach. Koło Cukiernika przygotowało wystawę „Cuda z piernika”. Uczniowie z klasy o profilu technik organizacji usług gastronomicznych wprowadzali w arkana sztuki eleganckiego składania serwetek a Warsztaty Szkolne przygotowały wspaniałe potrawy do degustacji. Ponadto odwiedził nas Mistrz Świata Cukiernictwa p. Michał Doroszkiewicz, który wprowadzał uczniów w świat deserów (niekoniecznie bardzo słodkich) - patrz "Pokaz Mistrza Świata"

           Uczniowie niecierpliwie oczekiwali na ogłoszenie wyników, gdyż na wszystkich czekały atrakcyjne nagrody rzeczowe (głośniki komputerowe wraz ze słuchawkami, wysokiej klasy słuchawki komputerowe wraz z mikrofonem, odtwarzacze mp4, plecaki, bony upominkowe, plecaki itp.).

     A oto wyniki konkursu:

     I miejsce – Aleksandra Boniecka i Paulina Grabowska

                    Gimnazjum w Baniosze

     II miejsce – Julia Lewandowska i Tomasz Tywonek

                   Gimnazjum w Górze Kalwarii

     III miejsce – Kamila Bieniek i Magdalena Brzeszczak 

     Gimnazjum nr 1 im. Powstańców  Warszawy

            w Piasecznie

      

          Składamy serdeczne podziękowania sponsorom, gdyż dzięki ich przychylności i wsparciu zorganizowanie konkursu z tak atrakcyjnymi nagrodami było możliwe. Dziękujemy również wszystkim gościom przybyłym na finał konkursu oraz opiekunom za przygotowanie młodzieży.

      A Was drodzy Gimnazjaliści zapraszamy do naszej szkoły!!!

     Zapraszamy również do obejrzenia zdjęć z naszym "Albumie fotograficznym"

      


      

      

      

      

      

     REGULAMIN 

     DRUGIEGO ŻYWIENIOWEGO KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW

     „Tłuszcze a choroby cywilizacyjne”.

                                                                                            

     § 1. Postanowienia ogólne

     1.Organizatorem konkursu jest  Zespół Szkół Zawodowych  im. ppor. E. Gierczak w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9  E.

     2. Celem konkursu jest przybliżenie wiedzy z zakresu żywienia człowieka, propagowanie zdrowego odżywiania, zapobieganie chorobom związanym z niewłaściwym odżywianiem oraz kształtowanie umiejętności wykorzystania technologii informatycznej. Udział w konkursie pozwoli utrwalić i poszerzyć zdobytą dotychczas wiedzę. Uczniowie będą mogli zaprezentować wiadomości z zakresu spożywania tłuszczów w codziennej diecie oraz jego wpływu na zdrowie człowieka. Ponadto przedstawić mogą poznane zaburzenia odżywiania (związane ze spożyciem tłuszczów), mające wpływ na prawidłowy rozwój organizmu.

     3. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i stanowi swego rodzaju zachętę do odwiedzenia gościnnych murów naszej szkoły. Uczestnikiem konkursu mogą być uczniowie każdego z  gimnazjum, które zgłosi swój udział i prześle przygotowaną wcześniej prezentację multimedialną. Każda szkoła może zgłosić do konkursu dowolną liczbę zespołów.

     4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie przez dwuosobowy zespół prezentacji multimedialnej nt. „Tłuszcze a choroby cywilizacyjne”.                                                         

     5. Nad prawidłowością przebiegu  konkursu  czuwać będzie profesjonalne jury.

     6. Regulamin konkursu dostępny jest u Organizatora konkursu ( p. Monika Ziółkowska), na stronie internetowej szkoły www.zszgk.edupage.org. oraz w sekretariacie szkoły (tel. 22-72-73-527). Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: zszgk@o2.pl.

     Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz jego akceptacji .

     7. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom  konkursu w czasie dojazdu do miejsca przeprowadzania etapu powiatowego oraz powrotu do szkoły odpowiada opiekun (nauczyciel) wyznaczony przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

     § 2. Zasady konkursu

     1. Konkurs składa się z II etapów:

     Etap I – szkolny

          W etapie tym każde gimnazjum zainteresowane udziałem w konkursie, w drodze eliminacji szkolnych  wytypuje zespoły dwuosobowe, które będą reprezentowały szkołę w etapie II - powiatowym. Prezentację multimedialną przygotowaną przez wybranych uczniów należy przesłać do dnia 21.11.2014 r. na adres e-mail: zszgk@o2.pl W tytule wiadomości należy wpisać: prezentacja na konkurs. W treści wiadomości należy podać dane szkoły przystępującej do konkursu, imiona i nazwiska uczestników, imię i nazwisko opiekuna oraz dane niezbędne do dalszego kontaktu tj. numer telefonu, adres e-mail. Jako nazwę pliku należy wpisać nazwę gimnazjum. Prezentacja może być dostarczona do szkoły na nośniku CD lub DVD w opisanej, zaklejonej kopercie.

     Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie Microsoft Power Point 2007 lub starszej wersji i zapisana w formacie umożliwiającym jej odtworzenie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prezentacje zapisane w innym programie niż wskazany.

          Organizator prosi także o informacje dotyczące liczby gimnazjalistów (poza uczestnikami konkursu), którzy zamierzają odwiedzić naszą szkołę w dniu finału.

     Prezentacja może zawierać animacje niestandardowe, zdjęcia, filmy (nie dłuższe niż 3 minuty), wykresy, schematy itp., ale jej pojemność nie może być większa niż 30 Mb, a czas prezentacji w kolejnym etapie nie może przekroczyć 15 minut. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu. Istnieje możliwość sprawdzenia poprawności odtworzenia przesłanych prac zakwalifikowanych do II etapu w wyznaczonym przez Organizatora terminie (nie później niż do 30.11.2014 r.).

     Etap II – powiatowy.

          Uczniowie, których prezentacja zostanie pozytywnie oceniona przez jury konkursowe zostaną zaproszeni wraz z opiekunem do udziału w II etapie, który odbędzie się w dniu

     05.12.2014 r. o godz. 1000 w Zespole Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak  w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9E. O zakwalifikowaniu się do etapu powiatowego zostaną powiadomieni opiekunowie najpóźniej do dnia 28.11.2014 r. Podczas finału zadaniem dwuosobowych zespołów będzie przedstawienie przygotowanej uprzednio prezentacji na forum.

          W tym dniu będą się także odbywały ciekawe  pokazy, w tym carvingu (rzeźbienie w owocach i warzywach), składania serwetek, a także zajęcia fitness i wiele innych atrakcji. Na uczestników czeka niespodzianka! Organizator przewiduje  ciepły posiłek dla wszystkich uczestników konkursu oraz opiekunów.

     Ponadto możliwe jest zapoznanie  większej liczby uczniów z ofertą edukacyjną oraz bazą dydaktyczną naszej szkoły.

     2. Sprzęt multimedialny tj. ekran, projektor,  komputer  zapewnia Organizator.

     3. Ocenie podlegać będą:

     • zawartość merytoryczna i poprawność językowa zamieszczonych informacji (0-5 pkt)
     • opracowanie graficzne, przejrzystość układu prezentacji (0-10 pkt)
     • elementy animacji niestandardowej (0-10 pkt)
     • sposób prezentacji (0-15 pkt)

      

     Za wynik ostateczny uznaje się średnią arytmetyczną punktów  przyznanych przez poszczególnych jurorów.

     Maksymalnie zespół może otrzymać  40 pkt.  Punkty przyznawane są przez jury niezależnie.

     4. Za zajęcie I, II i III miejsca uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

     Pozostałe zespoły otrzymają dyplomy za udział w konkursie oraz nagrody pocieszenia.

     5. W przypadku uzyskania przez dwa zespoły tej samej liczby punktów, o zajęciu miejsca wyższego będzie decydowało zastosowanie w prezentacji animacji niestandardowych, a w przypadku ich braku sposób przedstawienia przygotowanej prezentacji.

     § 3. Postanowienia końcowe

     1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, np. terminu realizacji konkursu.

     2. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na umieszczenie wizerunku na stronie internetowej szkoły oraz powiatu, a także w szkolnej galerii zdjęć.

     3. Prace zgłoszone do konkursu pozostają do dyspozycji Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania w całości lub części.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak
   • zszgk@o2.pl
   • sekretariat: 22 / 727-35-27, Fax. 22 / 727-33-44 pokój nauczycielski: 22 / 717 44 04 pedagog: 22 / 717 44 13 psycholog: 22 / 717 44 14 warsztaty kierownik : 22 / 717 44 09 informacja dla konsumentów: 22 / 717 44 10
   • ul.Dominikańska 9E 05 - 530 Góra Kalwaria
   • Do siedziby szkoły można dojechać liniami autobusowymi 742, L13, L25, L30 lub PKS Piaseczno, PKS Grójec . Długość drogi z przystanku autobusowego (do wejścia głównego budynku) wynosi ok. 500 metrów
 • Biuletyn informacji publicznej