• Regulamin egzaminów

    • „Nowa” matura

     1. Egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.
     2. Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego, w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym.
     3. Zdający przystępuje do egzaminu w szkole, którą ukończył.
     4. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych.
     5. Egzamin maturalny z części:
      1. pisemnej z przedmiotów obowiązkowych jest przeprowadzany na poziomie podstawowym,
      2. ustnej z przedmiotów obowiązkowych nie ma określonego poziomu egzaminu.
     6. Egzamin maturalny z części pisemnej z przedmiotów dodatkowych jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym (na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego i rozszerzonego).
     7. Absolewnt, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:
      1. w części ustnej (bez określania poziomu): język polski i język obcy nowożytny – angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski,
      2. w części pisemnej (poziom podstawowy): język polski, matematykę oraz język obcy nowożytny (ten sam, który zdaje w części ustnej),
      3. w części pisemnej – jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego (poziom rozszerzony), wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język polski, język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski), matematyka, wiedza o społeczeństwie.
     8. Wybór przedmiotów zdawanych na egzaminie nie jest zależny od typu szkoły, do której uczęszcza uczeń/ uczęszczał absolwent ani od przedmiotów, których uczy się /uczył się.
     9. Absolwent może przystąpić w danym roku do egzaminu z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych.
     10. Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu, składa pisemną deklarację dyrektorowi szkoły do:
      1. 30 września  (deklaracja wstępna),
      2. 07 lutego (deklaracja ostateczna) – po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian dotyczących wyboru przedmiotów.
     11. Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada dyrektorowi  razem z deklaracją – do 30 września (dokumentacja może być uzupełniona do 07 lutego).
     12. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż do 04 marca opracowuje i ogłasza szkolny harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu.
     13. Na salę egzaminacyjną (część pisemna i ustna) nie wolno wnosić ani korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
     14. Przebieg egzaminu w części ustnej z języka polskiego:
      1. zdający losuje numer zadania,
      2. czas przygotowania się zdającego do odpowiedzi – do 15 minut, czas trwania egzaminu ok. 15 minut (wypowiedź monologowa ok. 10 minut, rozmowa z zespołem przedmiotowym ok. 5 minut),
      3. w sali może przebywać jeden zdający oraz jeden przygotowujący się do egzaminu,
      4. ogłoszenie liczby przyznanych punktów następuje w dniu egzaminu (może odbyć się publicznie, jeżeli wszyscy zdający z danej grupy wyrażą zgodę)
     15. Przebieg egzaminu w części ustnej z języka obcego nowożytnego:
      1. w sali przebywa jeden zdający,
      2. czas trwania egzaminu ok. 15 minut,
      3. zdający losuje numer zadania,
      4. egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, po czym zdający przystępuje do wykonywania zadań od 1 do 3:
     • zad. 1 – rozmowa w czasie, której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role,
     • zad. 2 – zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w zestawie oraz odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego,
     • zad. 3 – zdający wypowiada się na podstawie materiału stymulującego i odpowiada na dwa zadane pytania.
     1. Przebieg części pisemnej egzaminu:
      1. o godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zdający wchodzą do sali pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem i losują numer stolika, przy których będą pracować,
      2. zdający może wnieść do sali małą butelkę wody (butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby zdający nie zalał materiałów egzaminacyjnych),
      3. w czasie trwania egzaminu zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej (w uzasadnionych przypadkach przewodniczący ZN może zezwolić na opuszczenie sali – czas nieobecności jest odnotowany w protokole),
      4. zdający, który jest chory może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem, że fakt ten zgłosił PZE,
      5. zdający może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych dopuszczonych do stosowania przez dyrektora CKE.
     2. Termin dodatkowy – w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu/ przedmiotów dyrektor OKE, na udokumentowany wniosek absolwenta (jego rodziców) może wyrazić zgodę na przystąpienie absolwenta do egzaminu z danego przedmiotu/ przedmiotów w terminie dodatkowym. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu.
     3. Termin poprawkowy – do egzaminu może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego (w części ustnej albo pisemnej) oraz przystąpił do wszystkich egzaminów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony oraz przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
     4. Sposoby wyrażania wyników:
      1. w częsci ustnej – w procentach,
      2. w części pisemnej – w procentach i skali centylowej.

     OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY

     1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i pisemnej jest odpłatny dla:
      1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego,
      2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu z tego przedmiotu.
     2. Kolejny raz” oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym/ dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.
     3. Opłata nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia bądź nieprzystąpienia do egzaminu.
     4. Dowód wniesienia opłaty za egzamin absolwent składa dyrektorowi OKE.

      

      

     Szczegółowe informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie znajdują się na stronach:

     www.cke.edu.pl w zakładkach – egzamin maturalny – egzamin w „nowej” formule i egzaminy zawodowe – „nowy” egzamin zawodowy

     www.oke.waw.pl w zakładce – procedury: egzamin maturalny i egzamin z kwalifikacji.

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak
   • zszgk@o2.pl
   • sekretariat: 22 / 727-35-27, Fax. 22 / 727-33-44 pokój nauczycielski: 22 / 717 44 04 pedagog: 22 / 717 44 13 psycholog: 22 / 717 44 14 warsztaty kierownik : 22 / 717 44 09 informacja dla konsumentów: 22 / 717 44 10
   • ul.Dominikańska 9E 05 - 530 Góra Kalwaria
   • Do siedziby szkoły można dojechać liniami autobusowymi 742, L13, L25, L30 lub PKS Piaseczno, PKS Grójec . Długość drogi z przystanku autobusowego (do wejścia głównego budynku) wynosi ok. 500 metrów
 • Biuletyn informacji publicznej