• Informacje dodatkowe

    • INFORMACJE OGÓLNE

     Podstawa prawna: „Rozporządzenie MEN z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. z 2015 r., poz. 673) oraz „Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2015/16 ustalone przez OKE i CKE.”

     ważne adresy internetowe – WWW.oke.waw.pl i WWW.cke.edu.pl

     1. Uczeń składa deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego dyrektorowi szkoły.
     2. Deklarację należy złożyć nie później niż na 4 miesiące przed ogłoszoną przez dyrektora OKE datą rozpoczęcia egzaminu.
     3. Jeśli uczeń składający deklarację posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które mogą być podstawą przystąpienia do egzaminu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb zdającego, to uczeń dołącza tę opinię lub orzeczenie do składanej deklaracji. Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu, wymienionych w komunikacie dyrektora CKE, wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu.
     4. Uczeń zdaje egzamin z kwalifikacji
     5. Do części pisemnej i praktycznej uczeń przystępuje w szkole, do której uczęszcza.
     6. Uczniowie, którzy złożyli deklarację są informowani przez PZE (nie później niż miesiąc przed egzaminem) o terminie egzaminu oraz wymaganych dokumentach oraz materiałach, z którymi powinni się zgłosić na egzamin.
     7. Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani nie można z nich korzystać oraz nie wolno wnosić materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE.
     8. Uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania w trakcie trwania nauki.
     9. Absolwent: ma prawo przystąpić do egzaminu lub jego części w kolejnych terminach jego przeprowadzania z tym, że w przypadku, gdy przystępuje do egzaminu lub jego części po raz trzeci lub kolejny, zdaje ten egzamin lub jego część na zasadach określonych dla egzaminu eksternistycznego i wnosi za ten egzamin opłatę.
     10. Zdający, który nie zdał egzaminu ponownie składa deklarację po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.
     11. Po upływie 5 lat od dnia, w którym uczeń po raz pierwszy przystąpił do egzaminu i nie uzyskał z jednej części egzaminu wymaganej liczby punktów lub którego część pisemna lub praktyczna została unieważniona, bądź nie przystąpił do części pisemnej lub praktycznej przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w pełnym zakresie.
     12. Uczeń, który zdał egzamin z zakresu danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.
     13. Uczeń, który zdał egzamin ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie i uzyskał świadectwo ukończenia szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

      

     CZĘŚĆ PISEMNA

     1. Część pisemna egzaminu przeprowadzana jest w formie testu pisemnego, składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających 4 odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa.
     2. Czas trwania egzaminu – 60 minut.
     3. W czasie trwania części pisemnej zdający pracuje przy osobnym stoliku, dostaje arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi. Zadający nie podpisuje imieniem i nazwiskiem materiałów egzaminacyjnych. Kartę odpowiedzi koduje.
     4. Zdający może korzystać z kalkulatora prostego oraz innych materiałów i przyborów, które są wymienione w komunikacie dyrektora CKE.
     5. Zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej o godzinie wyznaczonej przez dyrektora szkoły, pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, a następnie losują numery stanowisk egzaminacyjnych.
     6. Egzamin rozpoczyna się o godzinie określonej w komunikacie dyrektora CKE.
     7. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych.
     8. W czasie trwania części pisemnej zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej.
     9. Zdający rozwiązuje zadania w dowolnej kolejności i zaznacza odpowiedzi w odpowiednich miejscach na karcie odpowiedzi wyłącznie długopisem/ piórem z czarnym tuszem/atramentem.
     10. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego wykonywania zadań egzaminacyjnych, wniesienia lub korzystania z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów/przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE lub zakłócania przebiegu egzaminu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia zdającemu część pisemną egzaminu.
     11. Zdający w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia części pisemnej egzaminu mogą zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora OKE, jeżeli uznają, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.

      

     CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

     1. Zdający może korzystać z materiałów i przyborów, które są wymienione w komunikacie dyrektora CKE.
     2. Zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej o godzinie wyznaczonej przez dyrektora szkoły, pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, a następnie losują numery stanowisk egzaminacyjnych.
     3. Zdający po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego zapoznają się z Instrukcją na pierwszej stronie arkusza, sprawdza jego kompletność. Jeżeli arkusz jest kompletny i czytelny zdający umieszcza na pierwszej stronie numer PESEL, naklejkę z numerem PESEL i kodem ośrodka egzaminacyjnego oraz na karcie oceny symbol cyfrowy zawodu, oznaczenie kwalifikacji, numer zadania, numer stanowiska, numer PESEL. Zdający nie podpisuje nazwiskiem i imieniem arkusza i karty oceny.
     4. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego wykonywania zadań egzaminacyjnych, wniesienia lub korzystania z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów/przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE lub zakłócania przebiegu egzaminu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia zdającemu część praktyczną egzaminu.

      

     WARUNKI ZDANIA EGZAMINU

     Zdający zdał egzamin, jeżeli:

     • z części pisemnej uzyskał co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania
     • z części praktycznej  uzyskał co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak
   • zszgk@o2.pl
   • sekretariat: 22 / 727-35-27, Fax. 22 / 727-33-44 pokój nauczycielski: 22 / 717 44 04 pedagog: 22 / 717 44 13 psycholog: 22 / 717 44 14 warsztaty kierownik : 22 / 717 44 09 informacja dla konsumentów: 22 / 717 44 10
   • ul.Dominikańska 9E 05 - 530 Góra Kalwaria
   • Do siedziby szkoły można dojechać liniami autobusowymi 742, L13, L25, L30 lub PKS Piaseczno, PKS Grójec . Długość drogi z przystanku autobusowego (do wejścia głównego budynku) wynosi ok. 500 metrów
 • Biuletyn informacji publicznej