• Pierwszy Żywieniowy Konkurs dla Gimnazjalistów!

    •  

      

       

      
        

      


     Pierwszy konkurs dla gimnazjalistów został rozstrzygnięty 3 grudnia 2013 r. 

     Celem konkursu było przybliżenie wiedzy z zakresu żywienia człowieka, propagowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie chorobom związanym z niewłaściwym odżywianiem oraz kształtowanie umiejętności wykorzystania narzędzi multimedialnych. Informacja o konkursie dotarła do wszystkich gimnazjów powiatu piaseczyńskiego. Zainteresowanie turniejem było ogromne. Przystąpiło do niego aż 20 zespołów, spośród których wyłowiono 7 finalistów:

     • Gimnazjum z Baniochy
     • Gimnazjum im. Orła Białego z Brześc
     • Gimnazjum im, Feliks Kapackiego z Cendrowic ( 2 zespoły)
     • Publiczne Gimnazjum im. Wł. S. Reymonta w Chynowie
     • Gimnazjum z Góry Kalwarii
     • Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Warszawy z Piaseczna

      

     Poziom prezentacji był bardzo wysoki. Każda z nich przygotowana została niezwykle profesjonalnie, a uczniowie którzy nad nimi pracowali zdobyli ogromną wiedzę na temat zasad zdrowego odżywiania. Komisja konursowa w składzie: p.Monika Ziółkowska - przewodnicząca, p. Marta Moczydlowska oraz p. Agnieszka Oleszczuk obradowała długo, więc wyłonienie zwycięzcy nie było łatwe.

     W tym czasie uczniowie, którzy brali udział w konkursie wraz ze swoimi koleżankami i kolegami mieli okazję, by poznać naszą szkołę. Atrakcji nie brakowało! Szkolne Koło Carvingu przygotowało pokaz umiejętności rzeźbienia w warzywach i owocach. Koło Cukiernika przygotowało tort. Uczniowie z klasy o profilu technik organizacji usług gastronomicznych wprowadzali w arkana sztuki eleganckiego składania serwetek. Zainteresowani goście mieli okazję zapoznać się z ofertą szkoły i obejrzeć sale lekcyjne. A ponieważ szkoła słynie z wyśmienitej kuchni i gościnności na wszystkich czekał poczęstunek. W zgodnej opinii to była najprzyjemniejsza z wielu niespodzianek w tym dniu. Uczniowie niecierpliwie oczekiwali na ogłoszenie wyników, gdyż na wszystkich czekały atrakcyjne nagrody rzeczowe (tablety, mp4, wysokiej jakości słuchawki, plecaki, bony upominkowe, przenośne pamięci, atrakcyjne książki).

     A oto wyniki:

     I miejsce - Kamila Bieniek i Gabriela Zawiślak z Gimnazjum nr 1 z Piaseczna ( otrzymały tablety)

     II miejsce - Joanna Kochańska z Gimnazjum z Góry Kalwarii ( mp4)

     III miejsce - Karol Ciepieniak i Krystian Dworzecki z Gimnazjum z Baniochy ( wysokiej jakości słuchawki)

     Pozostali finaliści również otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe.

     Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w "Albumie fotograficznym"

     Spotkamy się w przyszłym rokusmiley!

      

      


     REGULAMIN

      PIERWSZEGO  ŻYWIENIOWEGO KONKURSU

     DLA GIMNAZJALISTÓW

     „Wpływ odżywiania na zdrowie człowieka”.

                                                                                            

     § 1. Postanowienia ogólne

      

     1. Organizatorem konkursu jest  Zespół Szkół Zawodowych  im. ppor. E. Gierczak w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9 E.
     2. Celem konkursu jest przybliżenie wiedzy z zakresu żywienia człowieka, propagowanie zdrowego odżywiania, zapobieganie chorobom związanym z niewłaściwym odżywianiem oraz kształtowanie umiejętności wykorzystania informatyki. Udział w konkursie pozwoli utrwalić zdobytą dotychczas wiedzę. Uczniowie będą mogli zaprezentować wiadomości z zakresu prawidłowego odżywiania oraz jego wpływ na zdrowie człowieka. Ponadto przedstawić mogą poznane zaburzenia odżywiania, mające wpływ na prawidłowy rozwój organizmu.
     3. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i stanowi swego rodzaju zachętę do odwiedzenia gościnnych murów naszej szkoły. Uczestnikiem konkursu mogą być uczniowie każdego z  gimnazjum, które zgłosi swój udział i prześle przygotowaną wcześniej prezentację multimedialną. Każda szkoła może zgłosić do konkursu dowolną liczbę zespołów.
     4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie przez dwuosobowy zespół prezentacji multimedialnej nt. „Wpływ odżywiania na zdrowie człowieka”.
     5. Nad prawidłowością przebiegu  konkursu  czuwać będzie profesjonalne jury.
     6. Regulamin konkursu dostępny jest u Organizatora konkursu ( p. Monika Ziółkowska), na stronie internetowej szkoły www.zszgk.edupage.org. oraz w sekretariacie szkoły                (tel. 22-72-73-527). Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: zszgk@o2.pl. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz jego akceptacji .
     7. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom  konkursu w czasie dojazdu do miejsca przeprowadzania etapu regionalnego oraz powrotu do szkoły odpowiada opiekun (nauczyciel) wyznaczony przez dyrektora szkoły , do której uczęszcza uczeń.

      

     § 2. Zasady konkursu

     1. Konkurs składa się z II etapów:

     Etap I – szkolny

          W etapie tym każde gimnazjum zainteresowane udziałem w konkursie, w drodze eliminacji szkolnych  wytypuje zespoły dwuosobowe, które będą reprezentowały szkołę w etapie II - regionalnym. Prezentację multimedialną przygotowaną przez wybranych uczniów należy przesłać do dnia 15.11.2013 r. na adres e-mail: zszgk@o2.pl W tytule wiadomości należy wpisać: prezentacja na konkurs. W treści wiadomości należy podać dane szkoły przystępującej do konkursu, imiona i nazwiska uczestników, imię i nazwisko opiekuna oraz dane niezbędne do dalszego kontaktu tj. numer telefonu, adres e-mail. Jako nazwę pliku należy wpisać nazwę gimnazjum. Prezentacja może być dostarczona do szkoły na nośniku CD lub DVD w opisanej, zaklejonej kopercie.

     Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie Microsoft Power Point 2007 lub starszej wersji i zapisana w formacie umożliwiającym odtworzenie.

          Organizator prosi także o informacje dotyczące liczby gimnazjalistów (poza uczestnikami konkursu), którzy zamierzają odwiedzić naszą szkołę w dniu finału.

     Prezentacja może zawierać animacje niestandardowe,  zdjęcia, filmy (nie dłuższe niż 3 minuty), wykresy, schematy itp. , ale jej pojemność nie może być większa niż 30 Mb a czas prezentacji w kolejnym etapie nie może przekroczyć 15 minut. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

     Etap II – regionalny.

          Uczniowie, których prezentacja zostanie pozytywnie oceniona przez jury konkursowe zostaną zaproszeni wraz z opiekunem do udziału w II etapie, który odbędzie się w dniu 03.12.2013 r. o godz. 900 w Zespole Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9E. O zakwalifikowaniu się do etapu regionalnego zostaną powiadomieni opiekunowie najpóźniej do dnia 22.11.2013 r. Podczas finału zadaniem dwuosobowych zespołów będzie przedstawienie przygotowanej uprzednio prezentacji na forum a także udział w quizie (krótka forma testowa) na temat prawidłowego odżywiania. Wyniki quizu będą brane pod uwagę podczas przyznawania nagród. 

     W tym dniu będą się odbywały m.in.:  pokaz carvingu (rzeźbienie w owocach i warzywach), pokaz składania serwetek, pokaz dekorowania kanapek, zajęcia fitness i wiele innych atrakcji. Organizator przewiduje także ciepły posiłek dla uczestników konkursu oraz opiekunów.

     Ponadto możliwe jest zapoznanie  większej liczby uczniów z ofertą edukacyjną oraz bazą dydaktyczną naszej szkoły.

      

     2. Sprzęt multimedialny tj. ekran, projektor, komputer  zapewnia Organizator.

     3. Ocenie podlegać będą:

     ð     zawartość merytoryczna i poprawność językowa zamieszczonych informacji (0-5 pkt)

     ð     opracowanie graficzne, przejrzystość układu prezentacji (0-10 pkt)

     ð     elementy animacji niestandardowej (0-10 pkt)

     ð     sposób prezentacji (0-10 pkt)

     Dodatkowo uczestnicy mogą uzyskać max. 15 punktów za odpowiedzi na pytania zawarte w quizie. Za wynik ostateczny uznaje się średnią arytmetyczną punktów  przyznanych przez poszczególnych jurorów.

     Maksymalnie zespół może otrzymać  50 pkt.  Punkty przyznawane są przez jury niezależnie.

     4. Za zajęcie I, II i III miejsca uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

     Pozostałe zespoły otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

     5. W przypadku uzyskania przez dwa zespoły tej samej liczby punktów, o zajęciu miejsca wyższego będzie decydowało zastosowanie w prezentacji animacji niestandardowych.

     § 3. Postanowienia końcowe

     1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, np. terminu realizacji konkursu.
     2. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na umieszczenie wizerunku na stronie internetowej szkoły oraz powiatu, a także w szkolnej galerii zdjęć.
     3. Prace zgłoszone do konkursu pozostają do dyspozycji Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania w całości lub części.

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak
   • zszgk@o2.pl
   • sekretariat: 22 / 727-35-27, Fax. 22 / 727-33-44 pokój nauczycielski: 22 / 717 44 04 pedagog: 22 / 717 44 13 psycholog: 22 / 717 44 14 warsztaty kierownik : 22 / 717 44 09 informacja dla konsumentów: 22 / 717 44 10
   • ul.Dominikańska 9E 05 - 530 Góra Kalwaria
   • Do siedziby szkoły można dojechać liniami autobusowymi 742, L13, L25, L30 lub PKS Piaseczno, PKS Grójec . Długość drogi z przystanku autobusowego (do wejścia głównego budynku) wynosi ok. 500 metrów
 • Biuletyn informacji publicznej