• III Powiatowy Konkurs Żywieniowy dla Gimnazjalistów

    • NASI SPONSORZY

      

                                    Sklep Wielobranżowy Fąfara Urszula         Księgarnia " U Agaty"    

                                                   Sklep spożywczo-przemysłowy GA-GA 

                      


      

     WYNIKI III POWIATOWEGO KONKURSU ŻYWIENIOWEGO DLA GIMNAZJALISTÓW

     "Znaczenie roślin strączkowych w żywieniu człowieka. Prawdy i mity"

      

     Od trzech lat początek grudnia w Zespole Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak w Górze Kalwarii to szczególny czas. Trwają wtedy przygotowania do finału Powiatowego Konkursu Żywieniowego. W tym roku to wyjątkowe dla wszystkich wydarzenie odbyło się 4 grudnia 2015 r. Tematem tegorocznych zmagań gimnazjalistów były rośliny strączkowe. Swoją obecnością zaszczycili nas: p. wicestarosta Arkadiusz Strzyżewski, p. Katarzyna Paprocka - członek Zarządu Starostwa Powiatowego, p. Jan Wysokiński - zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, p. Marek Kowalczyk - Dyrektor SPZOZ w Górze Kalwarii, p. dr inż. Irena Kłoczko - wykładowca SGGW oraz p. Stanisław Szymański reprezentujący sponsorów konkursu. Na szczególną uwagę zasługują jednak gimnazjaliści. To oni podjęli trud wykonania prezentacji multimedialnych i stanęli do rywalizacji między sobą. Mimo trudnego tematu nie poddali się, mając ogromne wsparcie ze strony opiekunów: p. Doroty Sikorskiej, p. Kingi Korzeniowskiej i p. Agnieszki Makarewicz. Do finału komisja konkursowa zakwalifikowała 7 zespołów (zgodnie z regulaminem) z 13 zgłoszonych prac.

          Uczestników finału powitała dyrektor Szkoły p. Teresa Korczak. Ciepłymi słowami wsparli gimnazjalistów także zaproszeni goście. Wystąpienie przed tak zacnym gronem nie było łatwe. Tym bardziej, że każdej wypowiedzi przysłuchiwała się komisja konkursowa w składzie: p. Monika Ziółkowska (przewodnicząca), p. Agnieszka Oleszczuk oraz p. Elżbieta Pilacka. Po zakończeniu prezentacji uczestnicy konkursu wysłuchali wykładu dr inż. Ireny Kłoczko nt. „ Substancje antyodżywcze w żywności pochodzenia roślinnego”, dotyczącego związków, które – choć szkodliwe – pojawiają się na co dzień w wielu jadłospisach. Te substancje to: solanina (zielone lub kiełkujące ziemniaki), nitrozoaminy (smażony boczek), amigdalina (pestki owoców), czy akryloamid (chipsy).

          Po wykładzie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek, a następnie zwiedzali szkołę. Mieli także możliwość uczestniczyć w atrakcjach przygotowanych przez uczniów Zespołu. Jednak w głowie była tylko jedna myśl. Kto wygrał? Kiedy obrady skończyła komisja konkursowa wszystko było jasne. I tak:

     I miejsce – Gabriela Walczyk i Karol Bogumił (Gimnazjum w Baniosze)

     II miejsce – Katarzyna Kęsik i Aleksandra Bobis (Gimnazjum w Górze Kalwarii)

     III miejsce – Karolina Sobiecka i Aleksandra Kopyt (Gimnazjum im. Orła Białego w Brześcach)

          Atrakcyjność nagród zaskoczyła samych uczestników. Nagrodą za zajęcie I miejsca zwycięzcy otrzymali tablety ufundowane przez Starostwo Powiatowe. Wśród sponsorów był także Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria, który ufundował trzy odtwarzacze mp3, Księgarnia Szkolna - 2 plecaki młodzieżowe oraz Księgarnia „u AGATY” - dwa bony o wartości 50 zł każdy. Pozostałe nagrody zakupiono dzięki wsparciu finansowemu lokalnych sponsorów, a poczęstunek przyrządzono z wykorzystaniem wyrobów otrzymanych z Zakładu Rozbioru Mięsa SUBUN. Wszystkim darczyńcom dziękujemy za okazaną życzliwość i wsparcie. Bez tej pomocy nie byłoby możliwe zorganizowanie takiego przedsięwzięcia. Wszystkich gimnazjalistów zapraszamy do naszej szkoły, a uczniów klas młodszych do udziału w konkursie za rok.

     Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w "Albumie fotograficznym"

      


     REGULAMIN

     III POWIATOWEGO KONKURSU ŻYWIENIOWEGO

     DLA GIMNAZJALISTÓW

     „Znaczenie roślin strączkowych w żywieniu człowieka. Prawdy i mity”.

                                                                                            

     § 1. Postanowienia ogólne

     1.Organizatorem konkursu jest  Zespół Szkół Zawodowych  im. ppor. E. Gierczak w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9 E.

     2. Celem konkursu jest przybliżenie wiedzy z zakresu żywienia człowieka, propagowanie zdrowego odżywiania, rozwijanie umiejętności poszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz doskonalenie kompetencji związanych z posługiwaniem się technologiami informatycznymi. Udział w konkursie pozwoli uczestnikom utrwalić i poszerzyć zdobytą dotychczas wiedzę. Uczniowie będą mogli zaprezentować wiadomości z zakresu wykorzystania roślin strączkowych w codziennej diecie oraz ich wpływu na zdrowie człowieka. Ponadto przedstawić mogą funkcjonujące w społeczeństwie mity dotyczące niekorzystnych właściwości roślin strączkowych.

     3. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i stanowi swego rodzaju zachętę do odwiedzenia gościnnych murów naszej szkoły. Uczestnikiem konkursu mogą być uczniowie każdego z  gimnazjum, które zgłosi swój udział i prześle przygotowaną wcześniej prezentację multimedialną. Każda szkoła może zgłosić do konkursu dowolną liczbę zespołów.

     4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie przez dwuosobowy zespół prezentacji multimedialnej nt. „Znaczenie roślin strączkowych w żywieniu człowieka. Prawdy i mity”.                                                   

     5. Nad prawidłowością przebiegu  konkursu  czuwać będzie  Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora szkoły.

     6. Regulamin konkursu dostępny jest u Organizatora konkursu ( p. Monika Ziółkowska), na stronie internetowej szkoły www.zszgk.edupage.org. oraz w sekretariacie szkoły (tel. 22-72-73-527). Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: zszgk@o2.pl.

     Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz jego akceptacji .

     7. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom  konkursu w czasie dojazdu do miejsca przeprowadzania etapu powiatowego oraz powrotu do szkoły odpowiada opiekun (nauczyciel) wyznaczony przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

     § 2. Zasady konkursu

     1. Konkurs składa się z II etapów:

     Etap I – szkolny

          W etapie tym każde gimnazjum zainteresowane udziałem w konkursie, w drodze eliminacji szkolnych  wytypuje zespoły dwuosobowe, które będą reprezentowały szkołę w etapie II - powiatowym. Prezentację multimedialną przygotowaną przez wybranych uczniów należy przesłać do dnia 20.11.2015 r. na adres e-mail: zszgk@o2.pl W tytule wiadomości należy wpisać: prezentacja na konkurs. W treści wiadomości należy podać dane szkoły przystępującej do konkursu, imiona i nazwiska uczestników, imię i nazwisko opiekuna oraz dane niezbędne do dalszego kontaktu tj. numer telefonu, adres e-mail. Jako nazwę pliku należy wpisać nazwę gimnazjum. Prezentacja może być dostarczona do szkoły na nośniku CD lub DVD w opisanej, zaklejonej kopercie.

     Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie Microsoft Power Point 2007 lub starszej wersji i zapisana w formacie umożliwiającym jej odtworzenie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prezentacje zapisane w innym programie niż wskazany.

          Organizator prosi także o informacje dotyczące liczby gimnazjalistów (poza uczestnikami konkursu), którzy zamierzają odwiedzić naszą szkołę w dniu finału.

     Prezentacja może zawierać animacje niestandardowe, zdjęcia, filmy (nie dłuższe niż 3 minuty), wykresy, schematy itp., ale jej pojemność nie może być większa niż 30 Mb, a czas prezentacji w kolejnym etapie nie może przekroczyć 15 minut. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu. Istnieje możliwość sprawdzenia poprawności odtworzenia przesłanych prac zakwalifikowanych do II etapu w wyznaczonym przez Organizatora terminie (nie później niż do 27.11.2015 r.).

     Etap II – powiatowy.

          Uczniowie, których prezentacja zostanie pozytywnie oceniona przez Komisję Konkursową zostaną zaproszeni wraz z opiekunem do udziału w II etapie, który odbędzie się w dniu 04.12.2015 r. o godz. 1015 w Zespole Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak  w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9E. O zakwalifikowaniu się do etapu powiatowego zostaną powiadomieni opiekunowie najpóźniej do dnia 27.11.2015 r. Podczas finału zadaniem dwuosobowych zespołów będzie przedstawienie przygotowanej uprzednio prezentacji na forum. Dopuszcza się pomoc osoby trzeciej tylko w zakresie przełączania slajdów.

          W dniu finału na uczniów czeka wiele innych atrakcji. Organizator przewiduje  ciepły posiłek dla wszystkich uczestników konkursu oraz opiekunów.

     Ponadto możliwe jest zapoznanie  większej liczby uczniów z ofertą edukacyjną oraz bazą dydaktyczną naszej szkoły.

     2. Sprzęt multimedialny tj. ekran, projektor,  komputer  zapewnia Organizator.

     3. Ocenie podlegać będą:

     • zawartość merytoryczna i poprawność językowa zamieszczonych informacji (0-5 pkt)
     • opracowanie graficzne, przejrzystość układu prezentacji (0-10 pkt)
     • elementy animacji niestandardowej (0-10 pkt)
     • sposób prezentacji (0-15 pkt)

     Za wynik ostateczny uznaje się średnią arytmetyczną punktów  przyznanych przez poszczególnych członków Komisji Konkursowej.

     Maksymalnie zespół może otrzymać  40 pkt.  Punkty przyznawane są przez każdego z członków Komisji Konkursowej niezależnie.

     4. Za zajęcie I, II i III miejsca uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Pozostałe zespoły otrzymają dyplomy za udział w konkursie oraz nagrody pocieszenia.

     5. W przypadku uzyskania przez dwa zespoły tej samej liczby punktów, o zajęciu miejsca wyższego będzie decydowało zastosowanie w prezentacji animacji niestandardowych, a w przypadku ich braku sposób przedstawienia przygotowanej prezentacji.

     § 3. Postanowienia końcowe

     1.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, np. terminu realizacji konkursu.

     2. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na umieszczenie wizerunku na stronie internetowej szkoły oraz powiatu, a także w szkolnej galerii zdjęć.

     3. Prace zgłoszone do konkursu pozostają do dyspozycji Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania w całości lub części.

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak
   • zszgk@o2.pl
   • sekretariat: 22 / 727-35-27, Fax. 22 / 727-33-44 pokój nauczycielski: 22 / 717 44 04 pedagog: 22 / 717 44 13 psycholog: 22 / 717 44 14 warsztaty kierownik : 22 / 717 44 09 informacja dla konsumentów: 22 / 717 44 10
   • ul.Dominikańska 9E 05 - 530 Góra Kalwaria
   • Do siedziby szkoły można dojechać liniami autobusowymi 742, L13, L25, L30 lub PKS Piaseczno, PKS Grójec . Długość drogi z przystanku autobusowego (do wejścia głównego budynku) wynosi ok. 500 metrów
 • Biuletyn informacji publicznej