• Rada Rodziców

    • Przy szkole działa Rada Rodziców jako samorządne przedstawicielstwo rodziców wszystkich uczniów Zespołu.

     Rada Rodziców:

     • uchwala regulamin swojej działalności

     • wybiera swoich przedstawicieli do kontaktów z Dyrekcją i innymi organami Zespołu
     • współuczestniczy w sprawach szkoły zgodnie z ustawą, rozporządzeniami oraz statutem

     Władze Rady Rodziców to: przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz.

     Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać przelewem na następujące konto:

     • nazwa odbiorcy: Rada Rodziców przy Zespole Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak w Górze Kalwarii
     • numer rachunku odbiorcy: 18 8003 0003 2001 0000 0228 0001
     • nazwa zleceniodawcy: imię, nazwisko oraz adres 
     • tytułem: Wpłata na Radę Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa