• Deklaracja dostępności

   • Deklaracja Dostępności Zespołu Szkół Zawodowych

    im. ppor. E. Gierczak w Górze Kalwarii

    Adres: Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak,

    ul. Dominikańska 9E, 05 - 530 Góra Kalwaria

    1. W zakresie architektonicznym:

    • Do budynku prowadzą 3 wejścia. Wejście główne do szkoły znajduje się od strony pl. Piechoty, wejście do stołówki szkolnej od ul. gen. Franciszka Kleeberga oraz wejście od strony hali sportowej przy ul. Artylerzystów. Wejścia nie stwarzają barier architektonicznych. Wejście główne i wejście do stołówki szkolnej zaopatrzone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście od  ul. Artylerzystów znajduje się na powierzchni płaskiej, utwardzonej, pozbawionej elementów wystających.
    • Brak barier architektonicznych na poszczególnych kondygnacjach.
    • W budynku (po skorzystaniu z wejścia głównego), dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń. Dodatkowo pracownik obsługi udziela informacji głosowej.
    • Winda w holu głównym umieszczona jest w świetle klatki schodowej i przystosowana jest do przewozu osób niepełnosprawnych. Umożliwia przemieszczanie się na wszystkie kondygnacje budynku.
    • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszym piętrze obok pokoju nauczycielskiego.
    • Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
    • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń (poza pracowniami gastronomicznymi) można wejść z psem asystującym. Warunkiem wejścia na teren budynku szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie dokumentu  potwierdzającego status psa asystującego.
    • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
    • Do siedziby szkoły można dotrzeć liniami autobusowymi 742, L13, L21, L25, L30 lub PKS Piaseczno, PKS Grójec. Długość drogi z przystanku autobusowego (do wejścia głównego budynku) wynosi ok. 500 metrów.

    2.  W zakresie cyfrowym:

    • Szkoła zapewnia dostępność strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
    • Data publikacji strony internetowej 04.04.2013 r.
    • Strona internetowa szkoły posiada możliwość zmiany wielkości czcionki, kontrastu oraz wersje odczytu dla słabowidzących.
    • Materiały i dokumenty umieszczone na stronie internetowej odczytywane są przez czytnik ekranu dla osób niewidomych.
    • Umieszczone na stronie multimedia (filmy) nie zawierają tekstu mówionego.

    3. W zakresie informacyjno – komunikacyjnym:

    • Adres mailowy szkoły dostępny jest na stronie internetowej.
    • Brak możliwości przesłania wiadomości SMS i MMS.
    • Możliwość wysłania wiadomości do szkoły przy użyciu „Formularza kontaktowego” na stronie internetowej
    • Istnieje możliwość przesłania faksu  – numer faksu i wszystkie dane kontaktowe umieszczone są na stronie internetowej w zakładce „Kontakt” oraz w dolnym menu na stronie głównej.
    • Szkoła nie posiada obecnie możliwości przyjmowania materiałów w PJM oraz pętli indukcyjnej.
    • Na stronie internetowej udostępniona jest mapa Google ze współrzędnymi szkoły, możliwość wyznaczenia trasy do szkoły, informacja jak dojechać do szkoły, informacje kontaktowe.
    • Wszystkie umieszczone informacje w zakładce „Kontakt” są dostępne dla osób niewidomych/niedowidzących za pomocą czytnika ekranu.
    • Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.
    • Szkoła obecnie nie zapewnia pokoju cichej obsługi.

     

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt poprzez adres  e-mail: zszgk@o2.pl lub dzwoniąc na numer telefonu 22/727 35 27.

     

    Informacje na temat procedury odwoławczej

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

    Żądanie powinno zawierać:

    1. dane osoby zgłaszającej żądanie
    2. wskazanie strony internetowej oraz jej elementu
    3. sposób kontaktu.

    Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak w Górze Kalwarii zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

    Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak w Górze Kalwarii zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak w Górze Kalwarii odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

    Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek/skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.